Privacyverklaring

OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen, wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers
Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers wordt door OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– oefentherapeutische dossiervorming;
– administratieve doeleinden;
– communicatie over de oefentherapeutische zorg met direct betrokken zorgverleners en verwijzers;
– rapportages aan letselschade verzekeraars;
– declaratie aan verzekeraars;
– directe declaraties aan onze patiënten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– (zakelijk) telefoonnummer
– (zakelijk) e-mailadres
– geslacht
– BSN
– verzekeringsgegevens geverifieerd via onlinedienst Vecozo
– medische gegevens
– gegevens uit de GBA
– gegeven uit verwijzingen van artsen en specialisten
– bankrekeninggegevens bij directe betalingen

Uw persoonsgegevens worden door OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de wettelijk verplichte 15 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– telefoonnummer
– e-mailadres
– geboortedatum
– salarisgegevens
– kopie ID; – BSN-nummer
– bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie.
– Het verzorgen van een back-up van de patiëntenadministratie.
– Het indienen van een declaratie bij een zorgverzekeraar.
– Het rapporteren van gevraagde informatie door een letselschade verzekeraar na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokken patiënt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken behalve als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als u ons hiertoe schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming bestaat uit een schriftelijke aantekening in het elektronisch patiëntendossier.

Bewaartermijn
OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
We hebben de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen uw gegevens kunnen inzien zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (geheimhoudingsplicht).
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over het belang en de toepassing van optimale bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen of opmerkingen?
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
OefentherapiePraktijk Maas & Van Hemessen
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
T. 06 – 10 88 27 94
E. info@oefentherapiepraktijk.nl